16_06_13 til 06_18 Kørsel fra SLC, UT til Seattle, WA via Twin falls, Spokane og Leavenworth

Vores hjemmefra planlagte ruten, m en den rute vi kørte afviger lidt men ikke meget.

Bodil og Niels ved Twin Falls

         
Golden Spike ligger lidt nord for Salt Lake City Golden Spike, Brigham, Utah. link 1, link 2  

et stykke original jernbanespor
 
         
Rekonstruktion af mødet

10 Miles of track, laid in one day, April 28. 1869

 

COMPETITION 1869
Tacking precise instructions from Congress as to where to meet, and spurred by financial rewards for building grade, both railroad companies prepared railbed past each other for 250 miles. No parallel track was ever laid.
Promontory Summit was chosen as the point for the joining of the rails.
KONKURRENCE 1869
Krydsegenskaber præcise instruktioner fra Kongressen om, hvor de skal mødes, og ansporet af finansielle belønninger til opbygning kvalitet, både jernbaneselskaber forberedt railbed forbi hinanden for 250 miles. Ingen parallelle spor blev aldrig lagt.
Summit Promontory blev valgt som det punkt til sammenføjning af skinnerne.
MAY 9, 1869
In this photo, taken one day before the transcontinental line was completed, a 30-foot gap in the railroad remained. A tent town quickly grew around the Last Spike Site, and two of the first businesses, the Restaurant and the Red Cloud Saloon, can be seen in the background. Within days, numerous other tents would appear as the town of Promontory came into existence. Behind the crowd are some of the cars which carried Central Pacific Railroad dignitaries to the celebration.
9 maj 1869
I dette billede, taget en dag før den transkontinentale linje blev afsluttet, en 30-fods hul i jernbanen tilbage. Et telt Byen voksede hurtigt omkring Last Spike stedet, og to af de første virksomheder, Restaurant og Red Cloud Saloon, kan ses i baggrunden. Indenfor få dage vil mange andre telte fremstå som byen Promontory trådte i eksistens. Bag publikum er nogle af de biler, der gennemførte Central Pacific Railroad honoratiores til fejringen.

SEPTEMBER 1869
The transcontinental railroad was a commercial link which opened new markets and figuratively united the nation with bands of rail. Seen here are Union Pacific Railroad fruit cars en route to California to be loaded with perishables for Eastern markets. For a few months in 1869 and 1870, Promontory was a vital hub in this exchange of passengers and freight.

SEPTEMBER 1869
Den transkontinentale jernbane var en kommerciel sammenhæng, der åbnede nye markeder og billedligt forenet nationen med bånd af jernbane. Set her er Union Pacific Railroad frugt biler på vej til Californien for at blive lastet med letfordærvelige for østlige markeder. For et par måneder i 1869 og 1870, Promontory var et afgørende knudepunkt i denne udveksling af passagerer og gods.

SEPTEMBER 1869
Four months after completion, Promontory was a notorious boomtown composed of hotels, saloons, and gambling tents with a few stores and shops. Transcontinental passengers changed trains here until mid-1870. Many were victimized by resident gamblers and con artists. Newspaperman J.H. Beadle noted of the town: "4,900 feet above sea level,
though theologically speaking, if we interpret scripture literally, it ought to have been 49,000 feet below that level, for it certainly was for its size, morally nearest to the infernal regions of any town on the road."

SEPTEMBER 1869
Fire måneder efter afslutningen, Forbjerg var en berygtet boomtown bestående af hoteller, saloons og spilietelte med et par butikker og forretninger. Transkontinentale passagerer skiftede tog her indtil midten af 1870. Mange blev offer for hjemmehørende spillere og svindlere. Avismand J. H. Beadle bemærkede i byen: "4.900 fod over havets overflade, men teologisk set hvis vi fortolker skriften bogstaveligt, burde den have været 49.000 fod under dette niveau, for det var bestemt for sin størrelse, moralsk nærmest Infernal regioner i enhver by på vejen. "

September 8, 1942
After the opening of the Lucin Cutoff in 1904, the historic rail line north of the Great Salt Lake was of minimal importance.
In 1942 the last spike was ceremonially "undriven" here before a crowd of Union Pacific, Southern Pacific, and state dignitaries.
In a few months, the entire line between Corinne and Lucin was salvaged., with the steel directed to America's war effort.
8. September 1942
Efter åbningen af Lucin Cutoff i 1904, den historiske jernbanelinje nord for Great Salt Lake var af minimal betydning.
I 1942 blev den sidste spike ceremonielt "udrevne" her før en flok Union Pacific, Southern Pacific, og statslige honoratiores.
I et par måneder, blev hele linjen mellem Corinne og Lucin bjærget., Med stål rettet til Amerikas krigsindsats.
Efter at have gået rundt ved Golden Spike, kørte vi videre mod Locomotive Springs, men efter 10 miles hvor vi ikke havde set noget med "Lokomotiver" eller andet spændende, men kun jordvej, så vendte vi næsen mod Bear River Bird Refuge
En lille video (40 sek.), som fortæller hvor øde og forblæst der var, ved Goden Spiks

Sorte Ibis

Sorte Ibis
Bear River Migratory Bird Refuge - Bear River trækfugl Reservat    
 
Vi kørte videre for at nå vores næste hotel i Heyburn, Idaho