Vi havde en aftale om at mødes med Ann og Lincoln Holbrook søndag klokken 5 pm.
De ville så vise os lidt rundt i Salt Lake City og omegn.

Vi havde ytret ønske at se hvor Mormonerne gemmer alle arkivalierne (inde i bjerget) men det var ikke muligt at komme til, pga. alle sikkerhedforanstaltningerne.
Så forslog de om vi var interesseret i at se hvor Vinter OL havde været i 2002 eller Anpelope Island. Det sidste lød mere spændende for os som ikke har den store sportsinteresse, så det blev Anpelope Island.

Og det valg har vi ikke 1 sekundt fortrudt, det var så storslået en oplevelse for os, ja en af de største på hele vores 45 dage lange tur.

 

Great Salt Lake, flat water, drain lock salt lake west of Salt Lake City, Utah, USA; 1280 m.o.h. The area (2000-6000 km2) and the salt content (15-25%) are both seasonal and highly fluctuating from year to year in response to changes in the supply of water and salts, especially from the Jordan River in the south. The salt content, which in some years is as high as in the Dead Sea, making the lake virtually life-free, but in combination with a hot and dry climate suitable for the extraction of salts from low-irrigated the evaporation pools. The lake and the surrounding plains of the Great Basin are the remains of a 300 m deep prehistoric lake, Lake Bonneville, which in the Late Glacial covered an area of over 50,000 km2. See also Great Basin.
Original author LVang
, Great Salt Lake

Great Salt Lake, fladvandet, afløbsløs saltsø vest for Salt Lake City i Utah, USA; 1280 m.o.h. Arealet (2000-6000 km2) og saltindholdet (15-25%) er begge sæsonbestemte og stærkt svingende fra år til år i takt med ændringer i tilførslen af vand og salte fra især Jordan River i syd. Saltindholdet, der i visse år er lige så højt som i Det Døde Hav, gør søen næsten livløs, men i kombination med et varmt og tørt klima velegnet til indvinding af salte fra lavvandede inddampningsbassiner. Søen og de omgivende sletter i Great Basin er rester af en 300 m dyb forhistorisk sø, Lake Bonneville, som i Senglacialtiden dækkede et areal på over 50.000 km2. Se også Great Basin.
Oprindelig forfatter LVang , Great Salt Lake
Anpelope Island Salt Lake
         

Antelope Island, with an area of 42 square miles (109 km2), is the largest of 10 islands located within the Great Salt Lake, Utah, United States. The island lies in the southeastern portion of the lake, near Salt Lake City and Davis County, and becomes a peninsula when the lake is at extremely low levels.
The first known non-natives to visit the island were John C. Fremont and Kit Carson during exploration of the Great Salt Lake in 1845, who "rode on horseback over salt from the thickness of a wafer to twelve inches" and "were informed by the Indians that there was an abundance of fresh water on it and plenty of antelope".[2] It is said they shot a pronghorn antelope on the island and in gratitude for the meat they named it Antelope Island.
Antelope Island has natural scenic beauty and holds populations of pronghorn, bighorn sheep, American bison, porcupine, badger, coyote, bobcat, and millions of waterfowl. The bison were introduced to the island in 1893, and Antelope Island Bison Herd has proven to be a valuable genetic pool for bison breeding and conservation purposes. The bison do well because much of the island is covered by dry, native grassland.
The geology of Antelope Island consists mostly of alluvial plains with prairie grassland on the north, east and south of the island, along with a mountainous central area of older Precambrian metamorphic and igneous rocks and late Precambrian to Paleozoic sedimentary rocks, covered by a thin layer of Quaternary lake deposits, colluvium and alluvium.[3] The Precambrian deposits on Antelope Island are some of the oldest rocks in the United States, older even than the Precambrian rocks at the bottom of the Grand Canyon. (From Wikipedia, the free encyclopedia)

Anpelope Island Great Salt Lake State Park
Anpelope Island Great Salt Lake State Park

Antelope Island, med et areal på 42 kvadrat miles (109 km2), er den største af 10 øer beliggende i Great Salt Lake, Utah, USA. Øen ligger i den sydøstlige del af søen, nær Salt Lake City og Davis County, og bliver en halvø, når søen er ved ekstremt lave niveauer.
De første kendte ikke-indfødte til at besøge øen var John C. Fremont og Kit Carson under udforskning af Great Salt Lake i 1845, som "red på hesteryg i salt fra tykkelsen af ​​en vaffel til tolv inches" og "blev informeret af indianerne, at der var en overflod af frisk vand på det og masser af antilope ". [2] det siges de skød en gaffelbuk antilope på øen og i taknemmelighed for det kød, de kaldte det Antelope Island.
Antelope Island har naturlig landskabelig skønhed og holder populationer af gaffelbuk, bighornfår, amerikansk bison, hulepindsvin, grævling, prærieulv, bobcat, og millioner af vandfugle. Den bison blev indført til øen i 1893, og Antelope Island Bison Herd har vist sig at være et værdifuldt genetisk pulje til bison avl og bevarelse formål. Den bison gøre godt, fordi meget af øen er dækket af tør, indfødte græsarealer.
Geologien i antilope Island består hovedsageligt af alluviale sletter med prærie græsarealer mod nord, øst og syd for øen, sammen med et bjergrigt centralt område af ældre prækambriske metamorfe og vulkanske klipper og sene Prækambrium til Paleozoic sedimentære bjergarter, dækket af et tyndt lag af kvartære sø indlån, colluvium og aflejringer. [3] de prækambriske aflejringer på Antelope Island er nogle af de ældste klipper i USA, ældre end selv de prækambriske klipper på bunden af ​​Grand Canyon. (From Wikipedia, the free encyclopedia)

         

Kaninen er godt camoufleret på klippen.
         


  Teksten på englesk og dansk (google translate)  
Tekst 1 på englesk og dansk (google translate)
Tekst 2 på englesk og dansk (google translate)
         
 
Teksten på englesk og dansk (google translate
     
Find hjorten
Find hjorten
(Midt på i højre side).
         

  En anden slags hjort Muldyrhjort med "Æseløre"    
Ann hentede et par grene af buskene, de lugtede som Rosmarin
Ann hentede et par grene af buskene, de lugtede som Rosmarin
         
 

 

 

Den var meget tæt på, blot et par meter fra bilen
 
Den var meget tæt på, blot et par meter fra bilen
     

Vi kunne lægge mange flere billeder op men det er svært at vælge ud af de 193 billeder vi tilsammen tog den aften.

Det er fantastisk at sidde og genoplevet turen, så det har taget meget længe for at finde de rigtige billeder og ligeså faldt vi i staver over nogle af billederne.

EN STOR TAK TIL ANN OG LINCOLN HOLBROOK AT DE VILLE SÆTTE DENNE SØNDAG AFTEN AF TIL AT VISE OS RUNDT OG GIVE OS DENNE STORE OPLEVELSE.